БГ Лекари

БГ Лекари

Проф. д-р Бoян Атанасов - Уролог град Плевен | Андролог град Плевен | Роботизирани операции, Лапароскопски операции Избрана

Проф. Боян Атанасов, д.м. е специалист уролог, практикуващ в гр. Плевен. 

Началник на клиника по урология към УМБАЛ „Света Марина“ гр. Плевен. 

Основни интереси в областта на лазерната, лапароскопската и роботизираната хирургия на простатата, бъбрека и пикочния мехур. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 • Средно образование – „Тодор КирковЛовеч, (1989 г.) 
 • Висше образование – медицина в МУ - Плевен, (1996 г.) 
 • Специалност Урология - Клиника по урология, (2008 г.) 
 • Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”, (2010 г.) 
 • Образователна и научна степен „Доктор” - научна специалност Урология, (2019 г.) 
 • Специализира „Медицинска онкология“ от 2022 г. 

 

АКАДЕМИЧНА ПОЗИЦИЯ: 

 • „Доцент” към катедра „Урология“ -  Медицински Университет Плевен, (2021 г.) 

 

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

 • Специализация по урология, Урологична клиника, Institute of Urology and Nephrology, University College London, Prof. A. Mundy, Лондон, Великобритания, 26.04.2004 – 26.06.2004г. 
 • Специализация по урология, Урологична клиника, University of Berne, Department of Urology, Prof. U. Studer, Берн, Швейцария, 14.10.2005 – 14.12.2005 г. 
 • Европейско училище по урология, European Urology Residents Education Programme, Prof. H. Van. Poppel, Прага, Чехия, 01.09.2006 – 06.09.2006 г. 
 • Курс „Ендоскопски методи на изследване и лечение на заболяванията на отделителната и мъжката полова система”, Плевен, 10.03.2008 – 14.03.2008г. 
 • Курс „Ехографска диагностика на заболяванията на ПОС и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство”, Плевен, 14.04.2008 – 18.04.2008 г. 
 • Курс „Вземане на биопсичен материал от органи на отделителната и мъжката полова система и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични и хистологични изследвания”, Плевен, 12.05.2008 – 16.05.2008г. 
 • Курс по Абдоминален Доплер, Доц. Режина Жак Джераси, В.Търново, 19.06.2008 – 21.06.2008г. 
 • Курс „Екстракорпорална литотрипсия”, Доц. Салтиров, ВМА София, 18.10.1010 – 22.10.2010г. 
 • Участие във „Втори семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията”, „V-ти Международен семинар по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа”, 10-12.05.2010 г., ТЕЛЕЦ – МУ – Плевен. 
 • Курс и призната правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол, ВМА София, 18.10.2010 – 22.10.2010 г. 
 • Курс „Диагностична лапароскопия” – I ниво, МУ – Плевен 2011 г. 
 • Курс „Оперативна лапароскопия” – II ниво, МУ – Плевен 2011 г. 
 • Курс „Challenges in endourology and functional urology”, Париж, 27.06.2014 – 29.06.2014 г. 
 • Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2017 г., Лисабон, Португалия 
 • Курс "Robot-assisted laparoscopic prostatectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология 
 • Курс "Retropubic radical prostatectomy - tips, tricks and pitfall", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология 
 • Курс "Advanced course on laparoscopic renal surgery", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология 
 • Курс "Laparoscopic and rоbot-assisted laparoscopic radical cystectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология 
 • Курс "Flexible ureterorenoscopy and retrograde intrarenal surgery:instrumentation, technique, tips, tricks and indication", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология 
 • През август 2019 г. придобива сертификат за хирург на конзола за работа с роботизирана система da Vinchi в IRCAD-EITS Center Страсбург, Франция. 
 • Курс за използване на Лазери при лечението на Tумори на горните пикочни пътища, 25 септември 2019, Barcelona, Spain, Prof. Alberto Breda 
 • Курс лапароскопска радикална простатектомия., ноември 2020 г., Хил клиник, Prof. Jens-Uwe Stolzenburg 
 • Курс за използване на Холмиум лазер при лечение на ДПХ., октомври 2021 г., Хил клиник, Prof. Fernando Sancha 
 • Курс за използване на Лазери при лечението на конкременти на горните пикочни пътища и ДПХ., август 2022 г., Варшава 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 

 • Българоезично обучение по Урология, специалност „Медицина” МУ – Плевен 
 • Англоезично обучение по Урология, специалност „Медицина” МУ – Плевен 
 • Следдипломно обучение към МУ-Плевен 

 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ И РАЗРАБОТКИ: 

 • Научни публикации – над 150 
 • Научни съобщения – над 100 Главен редактор  на списание „Клинична урология“ 
 • Член е на редакционната колегия на списанията: „Уронет“ и „Урология и Андрология“ 
 • Член е на управителния съвет на Фондация „Урология и андрология“ 
 • Монография “Усложнения след радикална простатектомия. Превенция и лечение, ИК „Инфовижън“ Ловеч, 2022, 352 с., ISBN: 978-619-7442-84-7 
 • Съавторство в Лимфна дисекция при рак на бъбрека. Глава в „Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом“. Учебник (616 стр.), под общата редакция на доц. Т. Делийски, проф. Г. Горчев, проф. В. Димитров. Второ преработено и допълнено издание - Плевен 2007 г., ИК „Фотон и АЯ” ООД, ISBN: 978-954-756-071-0 
 • Съавторство в Лимфна дисекция при рак на простатната жлеза. Глава в „Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом“. Учебник (616 страници) под общата редакция на Доц. Т. Делийски, Проф. Г. Горчев, Проф. В. Димитров. Второ преработено и допълнено издание – Плевен 2007 г. ИК „Фотон и АЯ” ООД, ISBN-978-954-756-071-0. 
 • Съавторство в Лимфна дисекция при рак на пикочния мехур. Глава в „Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом“. Учебник (616 стр.), под общата редакция на доц. Т. Делийски, проф. Г. Горчев, проф. В. Димитров. Второ преработено и допълнено издание - Плевен 2007 г., ИК „Фотон и АЯ” ООД, ISBN: 978-954-756-071-0 
 • Съавторство в Лимфна дисекция при рак на половия член. Глава в „Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом“. Учебник (616 стр.), под общата редакция на доц. Т. Делийски, проф. Г. Горчев, проф. В. Димитров. Второ преработено и допълнено издание - Плевен 2007 г., ИК „Фотон и АЯ” ООД, ISBN: 978-954-756-071-0 

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 

 1. Национален проект
 2. BG05M2OP001-1.002-0010-C01 - "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3d и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия". – Департамент Роботизирана хирургия.  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.
 3. Проекти на МУ – Плевен: 
 4. №1/2021 - "Сравняване на усложненията и резултатите при уретерна литотрипсия с два различни по размер уретероскопи".
 5. №3/2021 - "Подкожен екстраанатомичен нефровезикален байпас при продължителни стриктури на уретера".
 6. №8/2022 - "Сравняване на усложненията и резултатите от използването на оментум с биологична тъканно-регенерираща присадка при трансабдоминални операции за ятрогенни везико-вагинални фистули".
 7. №18/2022 - "Прогностичната роля на прокалцитонина като биомаркер в антибиотичното лечение на пациенти със сепсис преживели оперативно лечение".

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 • Международна асоциация по роботизирана хирургия 
 • Европейска асоциация по урология 
 • Българско урологично дружество – член на управителния съвет от 2019 г. 
 • Българска асоциация по минимално-инвазивна и роботизирана хирургия. 
 • Български лекарски съюз 
 • Българска медицинска асоциация 
 • Българска асоциация на младите уролози 
 • Българската асоциация по ултразвук в медицината 

 

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 • Английски език 
 • Руски език 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

 1. Медицински Център „ Уромед“, Плевен: Понеделник 08:00 – 12:00, Сряда 13:00 – 16:00 
 1. Медицински Център „Троян - Здраве“, Троян: Понеделник 16:30 – 18:30
 1. УМБАЛ „Света Марина“ Плевен:  Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък от 09:00 – 13:00

 

 

КОНТАКТИ: 

Моб. тел.: 0888 267 368 

E-mail: atanasovmd @ yahoo.com 

https://urology-pleven.bg 

https://urology-center.bg 

 

АДРЕСИ:  

Медицински Център „ Уромед“ Плевен, ул. „Дойран“ 104 

Служебен тел. 064/ 830 930 

 

Медицински Център „Троян - Здраве“, Троян 

Служебен тел. 0670/ 5 20 24 

 

УМБАЛ „Света Марина“ Плевен, ул. „Българска авиация“, Западна индустриална зона.

Служебен тел.: 064/ 805 666  

 

 

 

 

Ключови думи: уролог плевен, робот-асистирани операции, роботизирани операции, лапароскопски операции, рак на простатата, карцином на простатата, рак на бъбрека, рак на пикочен мехур, андролог, стерилитет

 

Други в града