БГ Лекари

БГ Лекари

СМДЛ Микробиолаб - лаборатория София, микробиологични изследвания

Микробиолаб

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ (СМДЛ)
СМДЛ “Микробиолаб” извършва дейности, включващи клинико-микробиологични, паразитологични, вирусологични и санитарно-микробиологични изследвания с диагностична и профилактична цел.

Лабораторията работи в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ” ЕООД, Медицинския стандарт по Клинична микробиология и правилата за добра медицинска практика. Нейна основна задача се явява поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания, санитарно-микробиологични изследвания като контрол на качеството на питейни води, профилактични изследвания за наличие на легионелни бактерии във води, контрол на провежданите дезинфекционни и стерилизационни мероприятия.

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК)
ЛИК е Орган за Оценка на Съответствието (ООС), акредитиран в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, със Сертификат за акредитация регистриран от ИА БСА под №221 ЛИ, от 26.08.2016г., валиден до 26.08.2020г.

Лабораторията е изградена през 2015 г. по последни изисквания на европейската и международна нормативна уредба в областта на анализа на води от различни източници.

Експертите и ръководството на ЛИК в дейността си спазват стриктно принципите на добрата лабораторна практика (GLP), изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, тези на Акредитиращия орган – ИА БСА, изискванията на нашите клиенти, както и нормативната уредба в областта на изпитванията, които извършват.

ЗАПОВЕД АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ АКРЕДИТАЦИЯ

АПАРАТУРА
Лабораторията работи с напълно автоматизирана система за извършване на изследвания за установяване на автоимунни и инфекциозни болести по методите на ELISA и реакция за фиксиране на комплемента, чрез използването на течни, единични, готови за употреба тестове с ключови предимства на системата пред останалите подобни апарати.

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА АПАРАТУРАТА

ИЗЦЯЛО ПОДГОТВЕНИ НАБОРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНА ОБРАБОТКА НА ТЕСТА

БЪРЗ РЕЗУЛТАТ - ДО 90 МИН.

БЪРЗА И ТОЧНА ДИАГНОЗА – ВКЮЧИТЕЛНО ПРИ ПРИПОКРИВАЩИ СЕ СИМПТОМИ
НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:

 • Средното време за изработване на 30 различни теста е 1 час и 20 минути
 • Резултатите за IgG се получават за 1 час и 5 минути за 30 проби
 • Резултатите за IgM се получават за 1 час и 18 минути за 30 проби
 • Резултатите за CFT (реакция за фиксиране на комплемент) се получават за 1 час и 18 минути за 30 проби
 • Малък брой тестове биха могли да се реализират дневно, включително и в малки лаборатории, предоставяйки по-добри услуги за пациента на фона на увеличаващ се брой изследвания.
 • ПО-ДОБРО РЪКОВОДЕНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО – БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЪЧНА ПРЕДАНАЛИТИЧНА/ СЛЕДАНАЛИТИЧНА ФАЗА:
 • Различни тестове, основани на различни методологии могат да се изработват по едно и също време
 • НЯМА ЗАГУБА НА РЕАКТИВИ:
 • Всеки отделен тест съдържа всички необходими реактиви за провеждане на изследването
 • Удобни опаковки, пригодени за различните видове тестове (36 и 12 теста в набор, разделени в торбички с прегради – всяка съдържаща до 6 теста).
 • Малък обем от специфични и високочувствителни тестове може автоматично да се изработва в малки лаборатории, без каквато и да е загуба на реактиви като по този начин разширяват значително услугите, които се предлагат директно на пациентите.

 

ЛЕСНО ОБНОВЯВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ ВХОД/ИЗХОД “USB”:
На практика не е необходима специална техническа поддръжка.
ЕКИП НА ЛАБОРАТОРИЯТА
Диагностичната дейност се осъществява от високоспециализиран екип от лекари – микробиолог, вирусолог, паразитолог, специалист–химик и среден медицински персонал. Трима от висшистите са със защитени дисертации и степен доктор по медицина.


Д-р Катя Спасова Иванчева-специалист микробиолог, управител


Доц. д-р Борис Методиев Попов, ДМ-специалист вирусолог


Д-р Румен Ненков Харизанов-специалист паразитолог


Гл. ас. Kатюша Йорданова Иванова, ДМ-специалист химик


Лидия Николаева Христова-медицински лаборант


Лазаринка Илиева Вукова-лаборант


Зоя Илиева Николова-Райкова-медицински лаборант


Илиана Радева Огнянова-медицински лаборант


Лидия Иванова Иванова-оператор – автоклавчик


Цветина Иванова Младенова-икономист


Нели Маринова Петрова-правен съветник

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ПО ПАРАЗИТНИ И ТРОПИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

СЕРОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ